Projekty

 • Rozvíjení kreativity v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání
 • Kvalita vzdělávání 2022
 • Rozvoj školy
 • Modernizace
 • Učitel 2016
 • Dětský úsměv
 • Flastr
 • S kamarády všechno zvládnu
 • Řečová výchova společně s rodiči
 • Vzdělávání s multimédii
 • Kompenzační pomůcky
 • Pomáhej pohybem
 • Držíme krok
 • Vzdělání boří bariéry
 • MyHome

Rozvíjení kreativity v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání

PROJEKT Rozvíjení kreativity v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání

realizace: 2022 - 2027

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, podpoří vybavení školy moderními učebními pomůckami pro polytechnické a přírodovědné vzdělávání včetně rozvíjení digitální gramotnosti.

Kvalita vzdělávání 2022

PROJEKT Kvalita vzdělávání 2022

realizace: 2021

Projekt Kvalita vzdělávání 2022 je spolufinancován Evropskou unií, je zaměřen na rozvoj poradenských služeb ve škole prostřednictvím školního psychologa, sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol a realizaci projektových dní v základní i mateřské škole.

Rozvoj školy

PROJEKT Rozvoj školy

realizace: 2019 - 2020

Projekt rozvoj školy 2020 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Modernizace

PROJEKT Modernizace

realizace: 2018-2019

PROJEKT MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI NA BULOVCE je spolufinancován Evropskou unií. Modernizace učebních pomůcek pro polytechnickou výchovu, čtenářskou a matematickou gramotnost, podpora digitálních technologií ve vzdělávání.

Učitel 2016

PROJEKT Učitel 2016

realizace: 2016

Projekt UČITEL 2016 je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality předškolního vzdělávání a kvality vzdělávání a výsledky žáků v klíčových kompetenecích.

Podpořené aktivity:
 • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedgogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin, čtenářská gramotnost
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávácí akce v rozsahu 8 hodin
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin, čtenářská pregramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin, matematická pregramotnost
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvým vzájemných návštěv (pro MŠ)

Dětský úsměv

PROJEKT Dětský úsměv

realizace: 2011 - 2017

Grant hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy

Z grantu podpořeno:
 • spolupráce žáků základních škol z Praha 8 a 9
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • odpolední aktivity pro žáky
 • spotřební materiál pro výtvarné a pracovní činnosti
 • odborná pedagogická literatura

Flastr

PROJEKT Flastr

realizace: 2006 - 2016

Časopis Flastr vydává redakční rada složená ze zaměstnanců školy

S kamarády všechno zvládnu

PROJEKT S kamarády všechno zvládnu

realizace: 2016

Grant hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy

Z grantu podpořeno:
 • prostřednictvím prožitkového učení hrou v běžné mateřské škola poznat, jak probíhá den v nemocnici
 • vyrobit dárek pro kamaráda
 • setkání dětí na vybraném dětském lůžkovém oddělení Nemocnice Na Bulovce

Řečová výchova společně s rodiči

PROJEKT Řečová výchova společně s rodiči

realizace: 2013 - 2014, 2016

Rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Z grantu podpořeno:
 • spolupráce s rodiči, odborná pomoc při začleňování logopedické prevence do výchovy dítěte v rodině
 • nákup tabletů a vzdělávacích aplikací vhodných pro logopedickou prevenci
 • začlenění nových vzdělávacích forem a metod práce do Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • výroba vlastních učebních pomůcek: metodicko-edukační obrázkové karty na zlepšení motoriky mluvidel

Vzdělávání s multimédii

PROJEKT Vzdělávání s multimédii

realizace: 2013 - 2015

Grant hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy

 • vzdělávání žáků s využitím tabletů firmy Apple
 • vzdělávání pedagogických pracovníků ve využití těchto technologií
 • pořízení iPadů
 • nákup aplikací pro iPady

Kompenzační pomůcky

PROJEKT Kompenzační pomůcky

realizace: 2012 - 2016

Rozvojový program MŠMT na podporu žáků se zdravotním postižením

Pomáhej pohybem

PROJEKT Pomáhej pohybem

realizace: říjen 2015

Nadace ČEZ, mobilní aplikace EPP

 • držáky na iPady pro ležící dětské pacienty
 • multifunkční kopírovací zařízení
 • polohovací stolek k lůžku

Držíme krok

PROJEKT Držíme krok

realizace: 2012 - 2014

Více informací o projektu Držíme krok získáte zde.

Z grantu bylo podpořeno vzdělávání studentů středních škol a učilišť ve školách při pražských nemocnicích ve čtyřech oblastech:
 • konverzace v anglickém jazyce
 • badatelské aktivity
 • prázdninová škola
 • e-learning

Vzdělání boří bariéry

PROJEKT Vzdělání boří bariéry

realizace: 2011 - 2012

Nadační fond Slunce pro všechny poskytl finanční prostředky na zlepšení vzdělávání pro děti a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Z grantu podpořeno:
 • školící programy pro učitele v oblasti speciální pedagogiky, psychologie a osobnostní výchovy
 • besedy se zajímavými osobnostmi a představení jejich povolání (žurnalista, hvězdář, malíř, loutkář, kouzelník, paraolympionik) - směřující k volbě povolání a celoživotnímu vzdělávání
 • pořízení polohovacích stolků pro usnadnění práce žáků upoutaných na lůžko

MyHome

PROJEKT MyHome

realizace: únor - březen 2013

Multikulturní výchova v ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce právě prochází obdobím praxe. Zahraniční studentka Andrea Celi z Peru získala za podpory školy a nemocnice na 5 týdnů prostor pro představení své země a národních zvyků. Cílem spolupráce na projektu mezinárodní studentské organizace AEISEC s názvem MyHome je umožnit žákům získat ucelený pohled na konkrétní zemi, její kulturu, sport, historii, geografii, turismus, politickou, sociální a ekonomickou situaci.

Výklad studentky je doplňován diskusí, workshopy a zábavnými aktivitami (video, hudba, hry, tanec, zpěv). Po prezentacích a jiných aktivitách následuje dialog mezi žáky a zahraniční studentkou, který se týká otázek mezinárodního charakteru podstatných pro demokracii – respektování lidských práv, sociální otázky, pojetí svobody, apod.

Žáci jsou do výuky aktivně zapojováni a očekává se od nich komunikace a spolupráce tak, aby si z daného setkání odnesli co nejvíce – rozšířili si své obzory, naučili se lépe argumentovat a procvičili si komunikaci v anglickém jazyce.