Informace

 • O škole
 • Informace ze zákona
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Informace o zpracování osobních údajů

O škole

O ŠKOLE

Škola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání hospitalizovaným dětem a žákům na všech dětských odděleních Nemocnice Na Bulovce.

Přátelské a bezpečné prostředí je pro nás prioritou, neboť je základní podmínkou pro efektivní učení a rychlé uzdravování.

Individuální přístup a psychická podpora každému dítěti je nezbytným předpokladem k úspěšnému zvládnutí náročné životní situace.

Spolupráce s rodiči a zdravotníky je každodenní součástí naší práce. Především rodiče dětí předškolního věku se často zapojují do vzdělávání.

IT technologie jako jsou iPady, Wi-fi připojení, počítače, velkoplošné televize, budka a krmítko s kamerou, 3D tiskárna – to všechno mají u nás děti k dispozici při své práci.

Pestrá a široká škála činností zahrnuje kromě výuky také tradiční i moderní výtvarné a rukodělné techniky a deskové hry, stavebnice a hlavolamy podle nejnovějších trendů.

Historie

Zřízení školy na žádost ředitelství nemocnice se datuje k 29. říjnu 1953, zpočátku nesla název Škola při obvodní nemocnici v Praze 8, Na Bulovce. Od roku 1996 je samostatným právním subjektem a jejím zřizovatelem je hlavní město Praha. Je tedy krajskou školou, která poskytuje služby dětem od dvou let do dospělosti.

Poslání (mise) školy:

Posláním školy je hospitalizovaným dětem zajistit kontinuálnost jejich vzdělávání, dostupnou zájmovou činnost i potřebnou psychickou podporu. Výuka se přizpůsobuje individuálním vzdělávacím potřebám dětí, jejich aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu a požadavkům podstupovaného léčebného procesu.

Vize školy

Chceme být školou, která v úzké spolupráci s rodiči, zřizovatelem, zdravotnickým personálem a kmenovými školami i nadále dokáže zajišťovat dětem a žákům kvalitní moderní vzdělávání i v náročných podmínkách jejich hospitalizace. Školou, která je známá i mimo území hlavního města Prahy pro svůj kvalifikovaný a kompetentní pedagogický sbor, pozitivní sociální klima, profesionální přístup pedagogů k dětem a žákům, materiální vybavení a využívání ICT technologií.

Ze zákona

1. NÁZEV
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Příspěvková organizace Hlavního města Prahy, zapsána v Rejstříku škola a školských zařízení, zřízena za účelem poskytování předškolního a základního vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí je školní družina a školní klub.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Kontakty

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA
Bulovka 1606/5
Praha 8 - Libeň
180 81

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU
Bulovka 1606/5
Praha 8 - Libeň
180 81

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí–pátek 7.30–11.30 a 12.00–15.00
Kancelář školy: na adrese úřadovny

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA
Kancelář školy: 266 082 329
Ředitelna: 266 082 328

4.5 ČÍSLO FAXU
není k dispozici

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.skolabulovka.cz

4.7 ADRESA E-PODATELNY ID
datové schránky: ns5y3au

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY
info@skolabulovka.cz

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT
Číslo účtu školy:
2003220008/6000

6. IČ
63830795

7. DIČ
CZ63830795

8. DOKUMENTY

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ
Školní vzdělávací programy
Školní řády
Organizační struktura
Rozpočet
Formuláře
Výroční zprávy o činnosti školy
Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb.

8.2 ROZPOČET
Rozpočet 2024
Střednědobý výhled rozpočtu

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

ÚSTNÍ PODÁNÍ
 • telefonicky
 • osobně v kanceláři školy
PÍSEMNÉ PODÁNÍ Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:
 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
 • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e- mailem, osobně)
 • datum a podpis

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu. Ochrana osobních údajů: Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v sídle organizace.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – MHMP prostřednictvím ředitelky školy.

12. FORMULÁŘE
Informovaný souhlas - školní psycholog
Doporučení ošetřujícího lékaře
Souhlas rodičů se zařazením do MŠ
Souhlas rodičů se zařazením do ZŠ
Souhlas zletitého žáka se zařazením

13. POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací).

14. PŘEDPISY

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde.

16. LICENČNÍ SMLOUVY
V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA 106/1999 SB.
2022
2021
2023

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.skolabulovka.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.skolabulovka.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka/mobilní aplikace je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.8.2021. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda - vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Za přístupnost internetových stránek/mobilní aplikace je v organizaci zodpovědný ředitel školy.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

V Praze, dne 21.8.2021
Mgr. Bc. Radislava Jiřičková (Ředitelka školy)
Prohlášení bude revidováno dne 21.8.2022.

Informace o zpracování osobních údajů

Škola/školské zařízení Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, IČ 63830795 (dále jen „Škola“, „Školské zařízení“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje uživatele svých webových stránek (dále jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany „Školy“, „Školského zařízení“, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies obsahují informace týkající se používání internetu, ale neidentifikují konkrétní osobu. Cookies jako takové nepředstavují riziko pro samotný počítač. V důsledku shromažďování údajů však může obecně docházet ke ztrátě anonymity jednotlivých uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, jaké informace návštěvník webu sděluje (lze nastavit přímo v zařízení samotným uživatelem).

Soubory cookies obecně pomáhají např.:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • navigace a fungování webových stránek;
 • personalizaci obsahu webových stránek včetně reklamních sdělení;

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.

Škola/školské zařízení zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek následující údaje:

 • Cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194), jde o tzv. funkční či technické a relační cookies. Funkční cookies – Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

Škola/školské zařízení nevyužívá a ani nedala pokyn Zpracovateli k využívání následujících cookies:

 • Marketingové cookies: Tyto cookies používají reklamní společnosti k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro uživatele.

Škola/školské zařízení zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery školy/školského zařízení Externími partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si škola/školské zařízení pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Informace o tom, jaké OÚ škola o jednotlivých subjektech OÚ zpracovává jsou k dispozici v kanceláři školy.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé);