white pointAktuality

white pointZákladní škola

Dnem hospitalizace se dítě se souhlasem rodičů (zákonných zástupců) a ošetřujícího lékaře stává žákem naší školy. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vyučující zahrnují do výuky žáky od 1. – 9. ročníku ZŠ, žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a SŠ a žáky základních škol praktických a speciálních.

Žáci se účastní výuky s ohledem na aktuální zdravotní a psychický stav. Navazuje se u nich na učivo probírané v kmenové škole. Forma výuky je individuální nebo skupinová a probíhá denně, tzn. v dopoledních hodinách od 8:30 do 11:30 hodin a v odpoledních hodinách od 13:00 do 14:30 hodin.

Při krátkodobé hospitalizaci je kladen důraz především na výuku hlavních předmětů, tj. český jazyk, matematika a cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ). Vyučující navazují u dětí-pacientů na právě probírané učivo v jejich kmenových školách, prohlubují stávající znalosti žáka a snaží se pomoci s problémovým učivem.

Při dlouhodobé hospitalizaci probíhá výuka všech předmětů mimo výchov. Ty však žákům a studentům částečně nahrazují činnosti a aktivity pořádané vychovatelkami školní družiny a školního klubu. Vždy doporučujeme, aby si žáci/studenti do nemocnice přinesli vlastní učebnice, pracovní sešity a psací potřeby. Je vhodné vyžádat si od kmenové školy plán učiva, které bude probíráno v době žákovy nepřítomnosti.

I přesto, že výuka probíhá v prostředí nemocnice, neopomínáme u žáků a studentů rozvíjet klíčové kompetence. K jejich rozvoji dochází prostřednictvím realizace průřezových témat, jejichž těžiště je umístěno v oblasti postojů a hodnot. Snahou vyučujících je dbát na propojenost poznatků jak v rámci jednoho, tak více vyučovacích předmětů. Od toho se odvíjí i volba forem výuky, vyučovacích metod a prostředků.

Vzhledem k množství didaktických her, využití internetu a výukových programů bývá pro žáky a žákyně výuka vítaným zpestřením hospitalizace.