white pointInformace pro rodiče

Vážení rodiče,

vaše dítě se chystá na plánovaný lékařský zákrok či operaci, nebo bylo hospitalizováno s akutním zdravotním problémem. Chápeme, jaké obavy hospitalizace vašeho dítěte vyvolává. Proto chceme nejenom jemu, ale i vám pomoci překonat strach z odloučení od rodiny, zbavit vás obav z neznámého prostředí a mnohdy i nepříjemných lékařských zákroků.

Na pomoc vám a vašim dětem proto přichází naše škola při nemocnici, která úzce spolupracuje se zdravotnickým personálem, a všichni pedagogové důsledně dodržují jejich pokyny ohledně hospitalizovaného dítěte. Podle aktuálního zdravotního a psychického stavu dítěte se stanoví míra zátěže při výuce a zájmové činnosti. Proto také od vás rodičů či zákonných zástupců vyžadujeme písemný souhlas s výukou a mimoškolním zájmovým vzděláváním a od ošetřujícího lékaře písemný souhlas se zařazením do výuky.

Naši péči poskytujeme dětem ve věku od tří let, pro ně je určena naše mateřská škola. Dále pak žákům a žákyním základních škol, základních škol praktických a speciálních, nižších ročníků víceletých gymnázií a studentům a studentkám všech druhů a typů středních škol.

V dopoledních hodinách probíhá výuka od 8:30 do 11:30 hodin, odpolední výuka je od 13:00 do 14:30 hodin. Vyučující pracují s žáky většinou individuálně nebo v malých skupinách, využívají počítače, notebooky a tablety (iPad) se stálým připojením na internet. K dispozici jsou výukové programy a didaktické hry. V době od 8:00 do 16:00 hodin jsou vychovatelky školního družiny a školního klubu připraveny dětem nabídnout zajímavé aktivity pro zkrácení dlouhé chvíle.

Pokud vám záleží na tom, aby vaše dítě nezameškalo učivo, požádejte třídního učitele kmenové školy o plán učiva se zadáním úkolů a vybavte dítě učebnicemi, pracovními sešity a psacími potřebami. Při hospitalizaci delší než dva týdny zasíláme kmenové škole zprávu o průběhu výuky a probraném učivu, kterou je možné doplnit návrhem klasifikace. To vše by mělo přispět k bezproblémovému návratu dítěte do kmenové školy.

Ujišťujeme vás, že při účasti vašeho dítěte na školní práci i zájmové činnosti bude zohledněn jeho aktuální zdravotní stav a že všichni pedagogičtí pracovníci budou plně respektovat doporučení ošetřujícího lékaře, případně zdravotních sester.

Doufáme, že díky naší péči a citlivému přístupu bude stres vašich dětí z hospitalizace minimalizován a že výuka a zájmové činnosti budou vítaným zpestřením nezbytného pobytu v nemocnici. Jsme, ač na krátkou dobu, vašimi partnery při výchově a vzdělávání vašich dětí a naším společným cílem je zdravé, šťastné a spokojené dítě.